top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for avtale om kjøp av maling og forbruksmateriell mv. («Varene») mellom Westing AS («Selger») og kjøper («Kunden»).  Selger og Kunden omtales heretter i fellesskap som «Partene».

Salg og levering av Varer fra Selger til Kunde skjer i henhold til Kjøpslovens bestemmelser, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor. Særskilte og skriftlig avtalte betingelser mellom Partene går foran disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med de salgs- og leveringsbetingelser som gjelder på tidspunktet for kjøpet. De til enhver tid gjeldende betingelser er tilgjengelig på Selgers hjemmeside: www.westing.no/salgsbetingelser
 

2. BESTILLING, TILBUD OG AVTALEINNGÅELSE

Kunden kan foreta bestilling av varer via e-post eller telefon.
Bestillingen er bindende for Kunden når den er mottatt av Selger.

Ved bestillingen aksepterer Kunden også̊ disse salgs- og leveringsbetingelsene.

Med mindre annet er avtalt, er et tilbud gitt av Selger bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Dersom Selger har gitt et tilbud til Kunden, anses avtale inngått når Kunden skriftlig eller ved betaling har akseptert Selgers tilbud.

Kunden kan ikke gjøre endringer i bestillingen etter at bestillingen er satt i produksjon hos Westing. Etter dette tidspunkt vil endringer anses som tilleggsbestillinger.
 

3. LEVERANSE OG PRODUKTKVALITET

Varene skal ha den kvalitet og funksjon som følger av gjeldende lover og forskrifter, samt teknisk datablad og spesifikasjon der det er aktuelt.

Ved leveranse benyttes Selgers standardemballasje. For øvrig anvendes slik transportemballasje som Selger anser nødvendig. Emballasjen er inkludert i prisen.
 

4. LEVERRINGSSTED OG LEVERINGSTIDSPUNKT

Varene skal leveres på det sted og til det tidspunkt eller i det tidsrom som er avtalt mellom Partene. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom Partene, anses Varene levert når Kjøper eller representant for Kjøper signerer på mottatt varer («Levering»).
 

Dersom Kunden selv skal forestå̊ frakt av Varene, anses Varene Levert når disse er avhentet på̊ Selgers sted.

Ved Levering går risikoen for hendelig tap og skade over på Kunden.

Kunden er bare berettiget til å heve ordren dersom leveransen er forsinket med mer enn 14 dager fra den avtalte leveringstid.

Dersom Kunden har oppgitt et absolutt leveringstidspunkt vil manglende leveranse gi kunde rett til å heve ordren uten videre kompensasjon.

Under ingen omstendighet skal Selger betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.
 

5. PRISER OG BETALING

Alle priser er oppgitt eks mva. Kunden skal betale den avtalte kjøpesummen innen den frist Partene har blitt enige om og i henhold til de betalingsbetingelser som er angitt på fakturaen. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto.

Betaler ikke Kunden ved forfall, skal han betale renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 1976, med mindre annen rentesats er oppgitt i fakturaen. Renten løper fra forfall.

Selger har eiendomsrett (salgspant) i de leverte varer inntil kjøpe- summen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt i henhold til pantelovens § 3-14 flg. når levering skjer direkte til den som bruker varen.
 

6. KUNDENS FORPLIKTELSER

6.1 Valg av løsninger og produkter
Malingsspesifikasjoner fra selger er basert på tilgjengelig informasjon fra kunde ved utarbeidelse og er selgers anbefaling etter disse forutsetninger. Den endelige vurdering må tas av kunde i evt samråd med sine samarbeidspartnere. Selger har ikke ansvar for konsulentbistand gitt til Kunden med mindre Selger uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og bare dersom tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra Selger eller noen som han svarer for. Under ingen omstendighet omfatter slikt ansvar driftstap, tapt fortjeneste og annet indirekte tap. Den samme ansvars beløpsgrense som er angitt ipkt. 9.3, gjelder også for selgers konsulentansvar. Viser ellers til vår Technical Charter på www.westing.no/technicalcharter

6.2 Mottak av varene

Kunden skal sørge for kjørbar vei frem til leveringsstedet, og ha lagt til rette for at Varene kan plasseres på egnet sted.

Dersom Kunden, eller Kundens representant, ikke kan motta leveransen til avtalt tid, og det heller ikke er avtalt et sted der Varene kan plasseres av transportør, vil Selger besørge lagring for Kundens regning og risiko inntil overlevering kan finne sted. I slike tilfeller anses Levering for å ha skjedd ved avtalt leveringstidspunkt, og risiko knyttet til produktene for å ha gått over på Kunden.

Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser ved leveransen som er en følge av at Kunden ikke i nødvendig utstrekning har lagt til rette for leveransen enten direkte eller via kundens representant. Selger er ikke ansvarlig for skader på Kundens ting med mindre dette skyldes Transportørens grove uaktsomhet.

6.3 Undersøkelsesplikt ved levering og etter utpakking

Vedlagt leveransen følger følgeseddel/fraktbrev som angir leveransens innhold, antall kolli mv.

Kunden er forpliktet til å kontrollere om leveransen har kvalitative eller kvantitative mangler, eller synlige transportskader når levering finner sted. Dersom Kunden blir eller burde blitt klar over feil, mangler eller skader, skal dette anmerkes på følgeseddel/fraktbrev.

Sjåfør og Kunde skal, gjennom å signere på følgeseddelen/fraktbrevet, bekrefte at Varene er mottatt i henhold til avtalen, og at disse ikke var synlig beskadiget ved levering.

Etter at Varene er levert skal Kunden uten ubegrunnet opphold pakke ut Varene og foreta en forsvarlig kontroll av leveransen. Mangler eller transportskader som oppdages etter utpakking av Varene skal så snart som mulig, og før varene tas i bruk, meldes til Selger. Melding om skade skal sendes skriftlig til Selger, og inneholde en beskrivelse av forholdet. Meldingen må også dokumenteres med bilder.
 

7. RETUR AV VARER

Standardvarer selges ikke med returrett og tas bare i retur etter forutgående avtale. Brekte varer returneres ikke.
Ved feilleveranser, dekkes returfrakt av Selger.
 

8. MISLIGHOLD OG REKLAMASJON

7.1 Reklamasjon
Dersom Varen har en mangel må Kunden, innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget, sende en skriftlig reklamasjon til Selger, og gi melding om at mangelen vil bli påberopt. Kundens undersøkelsesplikt og reklamasjon i forbindelse med mottak av Varene er regulert i punkt 6.3 over.

a) Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrev og signeres av sjåfør. Kunden må kunne dokumentere slike skader eller manko for fraktfører.

b) Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.

c) Reklamasjon over forsinkelser må skje straks etter at levering skulle funnet sted.
 

7.2 Mangler ved varene

Varene har en mangel dersom disse på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til kvalitet som er avtalt mellom partene. Selgers ansvar for tekniske anbefalinger er regulert i punkt 6.1 over.

Svarer de leverte varer ikke til spesifikasjonene og varene ikke er tatt i bruk, plikter selger snarest mulig etter Kundens reklamasjon å levere en ny feilfri vare uten utgift for Kunden. Kunden plikter å returnere de mangelfulle varer etter avtale med selger og for dennes regning og risiko.

Hvis leveransen er helt eller delvis tatt i bruk, plikter selger etter eget valg, og snarest mulig etter Kundens reklamasjon, å levere en ny feilfri vare eller å kreditere fakturaprisen for den mangelfulle vare.

Utover det som er angitt i punktene ovenfor plikter selger å betale erstatning bare for dokumentert tap som Kunden har lidt som følge av mangelen, og bare dersom selger eller noen som han svarer for, har gjort seg skyldig i uaktsomt forhold. Erstatning kan dessuten bare kreves dersom Kunden påviser at han har fulgt de forutsetninger og prosedyrer, herunder prosedyrer for oppbevaring som er angitt av selger eller varens datablad, så fremt avvik fra disse kan ha forårsaket tapet. Kundens undersøkelsesplikt i forbindelse med mottak av Varene er regulert i punkt 6.2 og 6.3 over. Erstatningen er i ethvert tilfelle begrenset til varenes verdi.

Under ingen omstendighet skal selger betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. Ansvarsbegrensningene i dette punkt gjelder likegyldig om kjøpet heves som følge av mangelen eller ikke.

Kjøperen må reklamere uten ubegrunnet opphold dersom varene avviker fra spesifikasjonene på en måte som burde ha vært oppdaget ved en forsvarlig mottakskontroll. Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjon skje innen 14 dager fra den dag avviket burde ha vært oppdaget.

Kunden må reklamere skriftlig til selger innen de ovennevnte frister. Gjøres ikke det taper Kunden retten til å påberope seg manglene.

Ved reklamasjon grunnet mangler ved varene skal selger gis full tilgang til rapporter eller dokumenter som er relevante for bruken av produktene samt gis tilgang til å ta prøve (sample) av Varene.
 

9. PRODUKTANSVAR

Selgers ansvar dekker bare person- eller tingskader som beviselig er forårsaket av den leverte vare og som Selger er ansvarlig for etter Lov om produktansvar (Lov av 23. desember 1988 nr. 104) eller annen ufravikelig lovgivning.

Selger er uten ansvar for enhver skade som kan tilskrives uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av Varene. Det samme gjelder hvis varen benyttes på underlag eller utsettes for påvirkning av for eksempel vær eller fuktighet som Varene ikke er beregnet for. Selger er heller ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring. Det påhviler Kunden å godtgjøre at skaden ikke skyldes manglende overholdelse av produsentens instrukser om bruk av varen. Kunden må dessuten godtgjøre at skaden ikke skyldes forhold som nevnt i første avsnitt.

9.1 Hvis ikke annet er avtalt, er Selgers ansvar for tingskader begrenset til kr. 1 mill. for hvert ulykkestilfelle. Selgers ansvar omfatter under ingen omstendigheter driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

9.2 I den utstrekning Selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er Kunden forpliktet til å holde Selger skadesløs i slik at  Selgers ansvar blir begrenset etter punktene 9.1 - 9.3.

9.3 Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den annen om det.

9.4 Selger og Kunden er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade som påstås forårsaket av den leverte vare.
 

11. TVIST, LOVVALG  OG VERNETING

Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke å komme frem til en minnelig ordning gjennom forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til en minnelig løsning avgjøres tvisten etter norsk rett.

Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.

bottom of page